Monique van Duinen, gevestigd aan Hermelijnvlinder 5, 3822ZH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Santé Healthcare, Hermelijnvlinder 5, 3822ZH Amersfoort, 06-22998983, website: www.Sante.Healthcare.nl email: praktijk@sante.healthcare

Monique van Duinen is de functionaris gegevensbescherming van Santé Healthcare, zij is te bereiken via info@Sante.Healthcare.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Monique van Duinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Daarnaast bevat uw dossier: aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of die u zelf heeft aangeleverd. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

* Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, inzage in de administratie heeft een boekhouder en indien nodig is deze informatie beschikbaar voor de belastingdienst. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van het consult en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

Therapeutisch advies

De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd. Een uitgebreid verslag van het intakegesprek wordt in een WORD-bestand versleuteld met een wachtwoord. U ontvangt dit wachtwoord per app of sms, zodat alleen u dit bestand kunt openen. De consulten na het intakegesprek kennen alleen een kort advies of supplementenlijst deze mogen zonder versleuteling naar u toe worden gemaild. Indien er sprake is van specifieke digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken dan is het mogelijk deze te versleutelen met een wachtwoord en per email te verzenden. Uitslagen kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult.

Minderjarige cliënten

Bij wet ligt vast dat beide ouders of gezaghebbenden dienen te ondertekenen voor akkoord voor het behandelen van cliënten onder de leeftijdsgrens van 16 jaar. Santé Healthcare heeft hier een speciaal formulier voor. Zonder ingevuld toestemmingsformulier kan ik uw kind niet behandelen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Santé Healthcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet WGBO dient uw dossier 15 jaar bewaard te worden. Daarna wordt uw dossier vernietigd. Bij minderjarige cliënten wordt vanaf het 18e levensjaar het dossier 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Santé Healthcare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Santé Healthcare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van https://sante.healthcare  is er een mogelijkheid om het contactformulier in te vullen met uw naam, emailadres en vraag of opmerking. Het is puur bedoeld zodat ik contact met u kan opnemen om uw vraag kan beantwoorden. Het contactformulier wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

Beveiliging

Mijn computer is beveiligd met een sterk wachtwoord en nodige beveiligingsprogramma’s. Verslagen en uitslagen zijn versleuteld met een extra wachtwoord. Ik maak nooit gebruik van onveilige wifi of onbekende wifitoegang. Mijn mobiele telefoon is beveiligd met een pincode en ID Touch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Santé Healthcare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Sante.Healthcare. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart (onleesbaar): uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

Sante Healthcare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sante Healthcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn verwerkingsovereenkomsten gemaakt met derden om de geheimhouding en verantwoordelijkheden voor beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Sante.Healthcare

Wijzigingen:

Sante Healthcare behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. Laatste update: 24-05-2018